Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopvoorwaarden betreffende de producten, hierna 'algemene voorwaarden' genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen bij DELTRIAN INTERNATIONAL S.A., waarvan de zetel is gevestigd in de Rue du Berlaimont 21A, 6220 Fleurus (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0440.089.790, hierna de 'verkoper'.[E1] 

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna algemeen aangeduid als de 'partijen'. De 'klant' is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper. De 'consument' is de klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of de uitoefening van zijn vrij beroep. Dit zijn de enige algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Zij sluiten in ieder geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: https://health.deltrian.com, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en tevens dat hij de rechten en plichten die hierop betrekking hebben, aanvaardt.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits de wijzigingen op zijn website verschijnen.
 Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van product(en) die op een later tijdstip worden geplaatst.

Aanbod en bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het product of de producten die hij wenst te bestellen door te surfen op de website van de verkoper, geeft hij de gevraagde contactgegevens in, controleert hij de juistheid van de bestelling en betaalt hij vervolgens zijn bestelling. Na de ontvangstbevestiging van de betaling van de bestelling door de bankinstelling, stuurt de verkoper de klant een samenvatting van zijn bestelling, met inbegrip van het ordernummer, de bestelde producten en hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, en een indicatie van de vermoedelijke uitvoeringstermijn van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder in het geval de door de klant meegedeelde gegevens duidelijk foutief of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil is met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling. In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, wordt een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling door de verkoper verworven en aan de klant gefactureerd als schadevergoeding.

Prijs

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen. Elke btw-verhoging (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering wordt opgelegd, wordt automatisch aan de klant doorgerekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

De klant kan de producten betalen met een bankkaart (Mastercard, Visa, American Express), Bancontact, Belfius, ING. De betaling gebeurt in euro. De kosten voor de klant zijn de prijs van het (de) product(en) (inclusief btw), alsmede de eventuele leverings- en retourkosten.

Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aanvaard door de verkoper, zijn de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde leveringstermijnen geen vervaltermijnen. De Verkoper is alleen aansprakelijk wanneer de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan grove nalatigheid.

De klant heeft niet het recht om levertijden in te roepen als reden voor ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van schadevergoeding of enige andere vordering, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen en uitdrukkelijk door de verkoper is aanvaard. In het geval van een vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een ingebrekestelling per aangetekend schrijven sturen aan de verkoper, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om het (de) bestelde product(en) te leveren.

Leveringstijden :

-       Van België naar België: 5 werkdagen

-       Van België naar het buitenland: 15 werkdagen

-       Van Zwitserland naar Zwitserland: 5 werkdagen

-       Van Zwitserland naar het buitenland: 15 werkdagen


Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de ontvangst van de volledige betaling. Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na herroeping of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of als waarborg te gebruiken, op welke wijze dan ook. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om deze artikelen te wijzigen, door incorporatie in of bestemming als onroerend goed, ze te verkopen of op welke manier dan ook te vervreemden.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen bezit, blijft de klant, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico's te verzekeren. De klant verbindt zich er tevens toe de producten zodanig op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en dat ze te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

 

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economische recht beschikt de consument die producten op afstand bestelt bij de verkoper over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of de kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op de voorziene plaats van afhaling, om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden.

Wanneer deze termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De consument kan zijn wens om te verzaken aan de aankoop kenbaar maken door middel van het formulier dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie: economie.fgov.be, of door middel van een verklaring waarin zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen duidelijk wordt uiteengezet.

De consument dient het (de) product(en) waarvan hij (zij) afstand heeft gedaan in perfecte staat in de originele verpakking terug te sturen. Alleen de rechtstreekse kosten voor het terugsturen vallen uitsluitend ten laste van de consument. De verkoper betaalt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van de producten terug. De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dat product.

Evenmin zal de consument het herroepingsrecht kunnen uitoefenen wanneer het gaat om een van de andere uitzonderingen die worden genoemd in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, met name in het geval van de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op maat zijn vervaardigd.

Annulering van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden van het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze algemene voorwaarden en die zijn bestelling wenst te annuleren, informeert de verkoper die hem de te volgen stappen zal aangeven. Een eventueel door de klant aan de verkoper betaald voorschot wordt niet terugbetaald. Indien er geen voorschot werd betaald, kan de verkoper van de klant een annuleringsvergoeding eisen die gelijk is aan 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is herroepen.

Levering van de bestelling

De door de verkoper aangegeven levertijden worden slechts ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, noch tot de betaling van een schadevergoeding. De bestelling wordt pas aan de klant geleverd na volledige betaling. De eigendomsoverdracht met de daaraan verbonden risico's vindt plaats op het moment dat de bestelling volledig is betaald. De klant wordt daarom gewaarschuwd dat hij alleen het risico van de levering draagt.

Beschikbaarheid

De producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, liggen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een levering die wordt uitgesteld tot het einde van het voorraadtekort van het (de) betrokken product(en).

Ontvangst van de bestelling en klacht

De klant is verplicht de ogenschijnlijke goede staat en conformiteit van de aan hem geleverde of door hem opgehaalde producten op het afhaalpunt te controleren met wat voorzien is voor de door hem bestelde producten. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 7 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het afhaalpunt. Indien dit niet het geval is, kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben aanvaard.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/leverancier de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betrokken producten.

Intellectuele eigendom

De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische voorstellingen, enz. die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om de op de website of de catalogus van de verkoper aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of er afgeleide werken van te maken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs derhalve geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, om welke reden dan ook.

Waarborg

 • Wettelijke waarborg voor alle klanten

Overeenkomstig de artikels 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald indien hij ze had gekend. Wanneer een verborgen gebrek wordt vastgesteld, moet de klant zo snel mogelijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze om het product dat een verborgen gebrek vertoont terug te sturen voor een volledige terugbetaling, of om het te behouden mits een gedeeltelijke terugbetaling. De verkoper is niet verplicht om de producten te waarborgen tegen zichtbare gebreken, die de klant op het ogenblik van de aankoop had kunnen of moeten kennen. Evenmin is de verkoper verplicht om de producten enkel te waarborgen tegen verborgen gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was en waarvan hij heeft nagelaten de klant te informeren. Voor de klant zijn alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon geldig als waarborgbewijs tegenover van de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in de originele versie worden voorgelegd.

 • Aanvullende wettelijke waarborg voor klanten die de status van consument hebben

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die consument is ook een wettelijke waarborg van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden op het moment van de levering van het product en die binnen twee jaar na levering zijn opgedoken.

Deze waarborg omvat de reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument. Indien een dergelijke reparatie of vervanging echter onmogelijk of onevenredig is voor de verkoper of ernstige overlast voor de consument zou veroorzaken, kan de consument een passende vermindering of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen een overeenkomst bereiken over een terugbetaling wanneer de defecte producten door de klant worden terugbezorgd. Wanneer reserveonderdelen of specifiek toebehoren nodig voor de reparatie van het product niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de bruikbaarheid van het product. De consument is verplicht de verkoper binnen twee maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan van het ervan, op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding. Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon gelden als waarborgbewijs voor de consument ten opzichte van de verkoper.

Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in de originele versie worden voorgelegd. De waarborgperiode gaat in op de datum die op deze documenten is vermeld. Deze waarborg is niet van toepassing indien het defect het gevolg is van verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

In geval van schade, diefstal of verlies van een voor herstelling aangeboden product is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die voor herstelling worden aangeboden.

Aansprakelijkheid – Algemeen

De klant erkent en aanvaardt dat alle door de verkoper verschuldigde verplichtingen uitsluitend betrekking hebben op middelen en dat hij alleen aansprakelijk is voor fraude en zware fouten. Indien de klant bewijst dat er sprake is van een zware fout of fraude van de kant van de verkoper, omvat de schade waarvoor de klant schadevergoeding kan eisen uitsluitend materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de verkoper toe te rekenen fout, met uitsluiting van alle andere schade en mag deze in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief taksen) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald in het kader van de uitvoering van de opdracht.

De klant erkent tevens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals winstderving, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, enz. Evenmin is de verkoper aansprakelijk in geval van foutieve gegevens die door de klant worden meegedeeld, of in geval van een bestelling voor zijn rekening door een derde. Tot slot is het aan de klant om zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan dus niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de klant geconfronteerd wordt met beperkingen of bijkomende belastingen die moeten worden betaald als gevolg van het beleid dat zijn land op dat vlak voert.

Materialen

Indien de klant de verkoper een procedure of materialen van een bepaalde kwaliteit, herkomst of soort oplegt, ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is de verkoper vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor gebreken die worden veroorzaakt door de keuze van deze werkwijze of deze materialen.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de website nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant erkent tevens de risico's van het opslaan en verzenden van informatie via digitale of elektronische middelen. De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de website van de verkoper (en eventuele toepassingen) of het internet, als gevolg van voornoemde risico's. De klant aanvaardt verder dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

 

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht of van een toevallige gebeurtenis. Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of als toevallige gebeurtenissen: 1) geheel of gedeeltelijk verlies of vernietiging van het informaticasysteem of de databank van de verkoper wanneer één van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om één van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet aangekondigd, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing in het internet of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van de verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde wanneer een dergelijke beslissing een invloed heeft op de uitvoering van deze overeenkomst of 16) enige andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de verkoper valt.

Onvoorziene omstandigheden

Indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe te goeder trouw en eerlijk te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van beide partijen zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen, zonder schadevergoeding of vergoeding van welke aard dan ook.

Beëindiging van de overeenkomst

In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs onder eerdere contracten tussen de klant en de verkoper, heeft de verkoper het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant de openstaande schulden aan de verkoper volledig heeft betaald. In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper de overeenkomst op eigen risico en zonder uitstel of schadevergoeding beëindigen en kan hij, indien nodig, met alle wettelijke middelen schadevergoeding eisen van de klant.

Onwettigheid

De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, alinea of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) laat de wettigheid van de andere artikelen, alinea's of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch de rest van dat artikel, lid of bepaling, onverlet, tenzij de tekst duidelijk de bedoeling bevat om het tegendeel te doen.

Rubrieken

De in deze algemene voorwaarden gebruikte rubrieken zijn uitsluitend bedoeld als referentie en voor het gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de reikwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

 

Geen afstand

Traagheid, nalatigheid of vertraging door een van de partijen bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, alsook elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Charleroi.

 • Veilige betaling

  Al uw betalingen zijn beveiligd

 • Geen verzendkosten

  Vanaf aankopen t.w.v. € 39

 • Snelle levertijden

  Uw pakket bij u in 5 dagen

 • Geproduceerd in Europa

  Lokale Productie

 • Vragen?

  +32 71 36 40 30

Om de gebruikerservaring te verbeteren, gebruiken we cookies die de navigatie vergemakkelijken en bepaalde functionaliteiten mogelijk maken.
We raden u aan om het gebruik ervan te accepteren om optimaal gebruik te kunnen maken van onze diensten en aanbiedingen die zijn afgestemd op uw interesses.